Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy dotyczący wprowadzenia w Polsce tzw. exit tax.

Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych zysków, w sytuacji jeżeli następuje  przeniesienie do innego państwa aktywów podatnika. Projekt dotyczy w szczególności aktywów wchodzących w skład zagranicznego zakładu oraz zmiany rezydencji podatkowej.

Zgodnie z uzasadnieniem, opodatkowaniu exit tax podlegać będą:

1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika
majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego
niż Rzeczpospolita Polska państwa w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny
zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
3) przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności
prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład.
4) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta w wyniku której Rzeczpospolita
Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego
własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby
lub zarządu do innego państwa.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie, co do zasady, nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku ustalana na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową.

Powiązane pliki: