Przepisy prawa podatkowego przewidują, iż w określonych przypadkach za zobowiązania podatkowe osoby prawnej mogą odpowiadać osoby nią zarządzające.

Na podstawie art. 116 i art. 116a ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe osób prawnych odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami, w przypadku jeżeli egzekucja z majątku osoby prawnej okazała się w całości lub części bezskuteczna, a osoba zarządzająca ze swej winy nie zgłosiła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie potrafi wskazać majątku osoby prawnej umożliwiającego zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części. Odpowiedzialność osób zarządzających obejmuje co do zasady zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nie obowiązków. Dodatkowo są nią objęte również zaległości wymienione w art. 52 Ordynacji Podatkowej (nienależny zwrot i nadpłata podatku) oraz art. 52a Ordynacji Podatkowej (nienależne wynagrodzenie płatnika i inkasenta), jeżeli powstały w czasie pełnienia przez osobę zarządzająca obowiązków.

Co do zasady warunkiem odpowiedzialności osoby zarządzającej jest uprzednie wydanie przez organy podatkowe decyzji  wymiarowej wobec osoby prawnej. Stosownie bowiem do art. 115  § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed dniem doręczenia decyzji a) określającej wysokość zobowiązania podatkowego, b) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, d) określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę, e) określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji Podatkowej. Wyjątki w tym zakresie przewidziano w art. 108  § 3 Ordynacji Podatkowej dla przypadków, w których  tytuł wykonawczy stanowi deklaracja oraz w art. 116  § 2 Ordynacji Podatkowej, który obejmuje zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji spółki, z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po likwidacji spółki.

Poza powyższymi wyjątkami jeżeli organy podatkowej na moment prawomocnego wykreślenia osoby prawnej z rejestru nie będą dysponować decyzją wymiarową wydaną wobec tej osoby nie będą mogły wszcząć postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby zarządzającej. Równocześnie z momentem wykreślenia osoby prawnej z rejestru ewentualne postępowania podatkowe toczące się wobec osoby prawnej winny podlegać umorzeniu na podstawie art. 208  § 1 Ordynacji Podatkowej. Oznacza to, że wykreślenie osoby prawnej z rejestru, w przypadku ryzyka odpowiedzialności tej osoby za zobowiązania podatkowe, może być efektywnym sposobem minimalizacji ryzyka poniesienia tej odpowiedzialności przez osoby zarządzające.
O dopuszczalności wykreślenia z rejestru spółki wobec, której toczą się postępowania sądowe pisałem na Praktyce Prawniczej.