Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Zgodnie z zamiarem projektodawców ma być to nowy stojący na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady pogłębiania zaufania do władzy publicznej, bezstronności i równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec podatników.

Rzecznik będzie powoływany na 6 letnią kadencję, spośród osób, które: dziesięć lat wykonywała zawód doradcy podatkowego, zawód adwokata lub radcy prawnego i w tym czasie wykonywała przede wszystkim czynności doradztwa podatkowego,dziesięć lat pozostawały na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa podatkowego w urzędach obsługujących organy podatkowe, lub pięć lat pełniły funkcję organu podatkowego.

Rzecznik ma posiadać 16 zastępców i 32 przedstawicieli terenowych.

Rzecznik będzie mógł

 1. występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy legislacyjnej
  w sprawach podatkowych;
  2) uczestniczyć jako mediator w postępowaniu podatkowym, administracyjnym
  i sądowoadministracyjnym;
  3) występować do właściwego organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej
  w sprawie podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku
  lub sprawia mu to nadmierną trudność;
  4) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem
  o wydanie interpretacji ogólnej;
  a) w sprawach budzących wątpliwości interpretacyjne oraz mających istotne
  znaczenie dla grupy podatników,
  b) jeżeli może to spowodować znaczące obniżenie liczby wniosków o wydanie
  interpretacji indywidualnych;
  5) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem
  o wydanie objaśnień podatkowych w sprawach często powstających wątpliwości interpretacyjnych;
  6) występować z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały
  mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości, których
  stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, a rozstrzygnięcie ma znaczenie dla
  grupy podatników lub może spowodować obniżenie liczby spraw indywidualnych w
  sądach;
  7) zwracać się o wszczęcie postępowania podatkowego, wnieść skargę do sądu
  administracyjnego, w tym skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  a także uczestniczyć w postępowaniu przed organem administracji publicznej lub sądem
  – na prawach przysługujących prokuratorowi;
  8) kierować wystąpienia do organu, w którego działalności stwierdził naruszenie praw
  podatnika;
  9) występować do właściwych organów z wnioskiem o wstrzymanie czynności
  egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko podatnikowi
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
  egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356 i1499);
  10) informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych
  nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów podatkowych;
  11) informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie
  wykonywania obowiązków podatkowych;
  12) występować do ministra właściwego w sprawach finansów publicznych w celu wydania
  decyzji, o której mowa w art. 470 § 5 u Ordynacja podatkowa.